Chiều ngày 20 tháng 9 năm 2019 Trường MG Phong Lan tổ chức họp phụ huynh đầu năm nhằm phổ biến những hoạt động cần thiết của nhà trường cho phụ huynh biết để phối hợp cùng nhà trường

Hiệu trưởng báo cáo kết quả nhiệm vụ năm học 2018-2019 và phương hướng của năm học 2019-2020

Kế toán báo cáo thu chi năm học 2018-2019