PHÒNG GD& ĐT CAM LÂMTRƯỜNG MG PHONG LANCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do -Hạnh phúcSố: 17/ KH-MGPLCam Phước Tây, ngày 28 tháng 8 năm 2015