Nhằm tuyên truyền , nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khoẻ và chất lượng cuộc sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, xậy dựng lối sống và môi trường văn hoá lành mạnh , góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh cuộc vận động " Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Sáng ngày 24/03/2019 , trường Mẫu giáo Phong Lan đã tích cực tham gia hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2019.

SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Cháu trường Mẫu giáo Phong Lan nhảy khai mạc ngày hội Olympic