Nhằm đánh giá chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non qua đó đánh giá được mức độ phát triển của trẻ các độ tuổi học kỳ I.

Định hướng xây dựng kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ học kỳ II của trường Mẫu giáo Phong Lan đạt kết quả cao cuối năm học 2020 - 2021. Những trẻ học kỳ I chưa đạt, cần đánh giá lại và bổ sung kết quả trong phiếu đánh giá cuối năm của từng trẻ.

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020- 2021 của trường Mẫu giáo Phong Lan . Ngày 08/01/2021, trường Mẫu giáo Phong Lan đã tổ chức đánh giá chất lượng trẻ học kỳ I- năm học 2020 – 2021.

Sau đây là một số hình ảnh đánh giá chất lượng học kỳ I, năm học 2020-2021 ở các lớp.