LÃNH ĐẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ

Họ và tên: Huỳnh Thị Mỹ Phương

Sinh ngày: 12/9/1959

Chức vụ: Hiệu trưởng

Thời gian phụ trách: 01/9/1991--> 15/10/2014

 

Họ và tên : Tôn Thị Đoan Trang

Sinh ngày: 05/7/1971

Chức vụ: Xử lý hiệu trưởng

Thời gian phụ trách: 15/10/2014 --> 15/8/2015

 

Họ và tên: Phạm Thị Hồng Xuân

Sinh ngày: 25/12/1974

Chức vụ: Hiệu trưởng

Thời gian phụ trách: 15/8/2015 --> 31/8/2021

 

Họ và tên: Mai Đình Lệ Thủy

Sinh ngày: 26/04/1980

Chức vụ: Hiệu trưởng

Thời gian phụ trách: 01/9/2021 --> đến nay